Web
 Analytics
Cổ phiếu PT - (SET) | PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-02

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.30
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

PT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng51%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.12 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score44
  Magic Formula Rank by ROA
355
  Magic Formula Rank by ROE
355
  Magic Formula Rank by ROIC
122
  Price 6.30
  PBV / Sector
3.21 / 4.52
  Earning Per Share 0.31
  PE / Sector
13.00 / 30.50
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.10 / -2.35
  Average 1M Daily Value
1.50 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.52 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận45%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.09 / 21.43
  NPM Average (%) / Sector
5.39 / 16.91
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.18 / 1.99
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.41 / 8.69
  ROA Average (%) / Sector
11.47 / 8.58
  ROA Change Average (%) / Sector
0.54 / -0.05
  ROE (%) / Sector
24.47 / 15.89
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
22.01 / 15.88
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
0.51 / -0.50
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
X
  Dividend (%) / Sector
10.48 / 3.48
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
10.40 / 4.26
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.43 / -0.38
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolPT
  NamePREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares283.89 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,788.50 / 46,869.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks