Web
            Analytics
Cổ phiếu DIF - (SET) | DIGITAL TELECOMMUNICATIONS - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-19 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 8.05
Price
0.10 (1.26%)
Day Change
Social: 50

DIF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 29%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.30 From 30 days period
  Watch Rate 0.48 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 8.05
  PBV / Sector
0.50 / 2.07
GREAT
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
N/A / 25.32
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 82.76
  Average 1M Daily Value
68.76 M
  Average 1W Daily Value
72.82 M
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 50%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.00 / 1,193.60
  NPM Average (%) / Sector
0.00 / 675.55
  NPM Change Average (%) / Sector
0.00 / 76.86
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 10.59
  ROA Average (%) / Sector
0.00 / 9.72
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / 35.07
  ROE (%) / Sector
0.00 / 25.01
  ROE Average (%) / Sector
0.00 / 17.70
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / 130.32
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
11.61 / 4.58
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
9.62 / 4.45
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
15.33 / 266.47
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol DIF
  Name DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 10,631.65 M
  Par Value 10.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 85,584.81 / 38,050.53
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks