Web
            Analytics
Cổ phiếu KTB - (SET) | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-27

Stock Check  (Updated: 2024-02-28 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 16.00
Price
-0.30 (-1.84%)
Day Change
Social: 60

KTB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
299
  Magic Formula Rank by ROE
299
  Magic Formula Rank by ROIC
295
  Price 16.00
  PBV / Sector
0.57 / 0.84
GREAT
  Earning Per Share 2.18
  PE / Sector
5.79 / 8.71
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.42 / 1.59
GOOD
  Average 1M Daily Value
990.90 M
  Average 1W Daily Value
1,349.93 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
24.12 / 20.77
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
20.00 / 24.57
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
9.16 / 0.46
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.38 / 3.09
  ROA Average (%) / Sector
1.99 / 2.78
  ROA Change Average (%) / Sector
2.35 / 18.25
  ROE (%) / Sector
10.25 / 10.05
  ROE Average (%) / Sector
7.91 / 9.70
  ROE Change Average (%) / Sector
10.03 / 4.79
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.26 / 5.34
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.82 / 4.73
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.50 / 8.93
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-28 05:21:02
  Symbol KTB
  Name KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Financials >> Banking
  Market SET
  Listed Shares 13,976.06 M
  Par Value 5.15
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 223,616.98 / 149,746.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks