Web
            Analytics
Cổ phiếu CIMBT - (SET) | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.68
Price
-0.01 (-1.45%)
Day Change
Social: 0

CIMBT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Lịch sử ROA tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
381
  Magic Formula Rank by ROE
381
  Magic Formula Rank by ROIC
336
  Price 0.68
  PBV / Sector
0.50 / 0.78
GREAT
  Earning Per Share 0.04
  PE / Sector
10.94 / 8.94
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.37 / 1.65
GOOD
  Average 1M Daily Value
2.43 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.88 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 37%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.06 / 22.67
  NPM Average (%) / Sector
12.29 / 25.48
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
27.68 / 1.47
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
1.58 / 2.76
  ROA Average (%) / Sector
1.58 / 2.63
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.27 / 12.79
  ROE (%) / Sector
4.75 / 9.06
  ROE Average (%) / Sector
4.84 / 8.83
  ROE Change Average (%) / Sector
11.43 / 1.44
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.69 / 4.14
  Dividend Average (%) / Sector
1.07 / 4.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
40.31 / 17.78
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol CIMBT
  Name CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Financials >> Banking
  Market SET
  Listed Shares 34,822.26 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 23,679.14 / 168,089.08
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks