Web
            Analytics
Cổ phiếu WHA - (SET) | WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-15 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 5.30
Price
0.05 (0.95%)
Day Change
Social: 50

WHA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
275
  Magic Formula Rank by ROE
275
  Magic Formula Rank by ROIC
295
  Price 5.30
  PBV / Sector
2.29 / 0.84
  Earning Per Share 0.09
  PE / Sector
15.04 / 16.05
  PEG or PE/Growth / Sector
0.64 / -0.34
  Average 1M Daily Value
370.23 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
234.58 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
40.79 / 15.65
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
32.36 / 13.80
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.41 / -9.60
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
8.58 / 6.30
  ROA Average (%) / Sector
6.88 / 6.12
  ROA Change Average (%) / Sector
13.62 / -0.84
GOOD
  ROE (%) / Sector
15.65 / 9.60
  ROE Average (%) / Sector
11.89 / 8.92
  ROE Change Average (%) / Sector
17.32 / -28.39
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 33%
X
  Dividend (%) / Sector
3.47 / 5.96
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.27 / 5.09
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.44 / 28.39
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-15 05:20:32
  Symbol WHA
  Name WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction >> Property Development
  Market SET
  Listed Shares 14,946.83 M
  Par Value 0.10
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 79,218.22 / 22,352.63
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks