Web
            Analytics
Cổ phiếu CPN - (SET) | CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-01-26

Stock Check  (Updated: 2023-01-27 02:15:02)

CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 69.75
Price
-0.25 (-0.36%)
Day Change

CPN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 44%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.18 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 61
  Magic Formula Rank by ROA
973
  Magic Formula Rank by ROE
973
  Magic Formula Rank by ROIC
590
  Price 69.75
  PBV / Sector
3.95 / 1.21
  Earning Per Share 1.77
  PE / Sector
31.92 / 22.84
  PEG or PE/Growth / Sector
-4.58 / 0.31
  Average 1M Daily Value
474.47 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
323.83 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 68%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
29.01 / 17.30
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
28.14 / 15.48
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.58 / 0.76
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.38 / 7.37
  ROA Average (%) / Sector
6.46 / 6.60
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.21 / 0.27
  ROE (%) / Sector
13.00 / 11.26
  ROE Average (%) / Sector
13.42 / 10.42
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.34 / -0.28
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.86 / 3.39
  Dividend Average (%) / Sector
1.28 / 4.63
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.23 / -0.80
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-01-27 05:51:29
  Symbol CPN
  Name CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction >> Property Development
  Market SET
  Listed Shares 4,488.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 313,038.00 / 29,426.21
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks