Web
            Analytics
Cổ phiếu PEACE - (SET) | PEACE & LIVING PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

PEACE & LIVING PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.98
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 31

PEACE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 66%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 31
  Magic Formula Rank by ROA
8
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
8
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
8
GREAT
  Price 3.98
  PBV / Sector
0.91 / 1.04
GREAT
  Earning Per Share 0.26
  PE / Sector
6.59 / 15.89
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -6.06
  Average 1M Daily Value
0.16 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.15 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.01 / 15.78
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
18.85 / 15.84
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
9.76 / 56.15
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
16.49 / 6.52
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
15.98 / 6.59
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
27.98 / 7.15
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.41 / 9.70
  ROE Average (%) / Sector
14.73 / 10.09
  ROE Change Average (%) / Sector
20.82 / 27.08
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
6.28 / 5.06
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.75 / 5.30
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
95.64 / 32.20
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol PEACE
  Name PEACE & LIVING PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction >> Property Development
  Market SET
  Listed Shares 504.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,005.91 / 27,717.94
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks