Web
            Analytics
Cổ phiếu BRI - (SET) | BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-02-03

Stock Check  (Updated: 2023-02-04 08:03:02)

BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 11.30
Price
0.10 (0.89%)
Day Change

BRI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
151
  Magic Formula Rank by ROE
151
  Magic Formula Rank by ROIC
246
  Price 11.30
  PBV / Sector
2.17 / 1.24
  Earning Per Share 1.24
  PE / Sector
7.97 / 23.72
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.06 / 13.03
  Average 1M Daily Value
32.93 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
19.64 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 31%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
25.03 / 17.17
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
18.57 / 7.35
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.07 / 0.57
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
16.69 / 6.93
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
10.81 / 3.22
  ROA Change Average (%) / Sector
5.20 / 0.03
GREAT
  ROE (%) / Sector
41.49 / 10.99
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
35.67 / 5.28
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
1.96 / -0.27
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.29
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.13
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-02-04 11:00:50
  Symbol BRI
  Name BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction >> Property Development
  Market SET
  Listed Shares 852.81 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 9,636.70 / 31,053.83
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks