Web
            Analytics
Cổ phiếu PIN - (SET) | PINTHONG INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-19 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

PINTHONG INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.78
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 11

PIN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 77%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.46 From 30 days period
  Social Score 11
  Magic Formula Rank by ROA
3
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
3
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
2
GREAT
  Price 4.78
  PBV / Sector
1.35 / 0.82
GOOD
  Earning Per Share 0.39
  PE / Sector
3.36 / 15.68
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.03 / -0.31
GREAT
  Average 1M Daily Value
10.54 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
14.27 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
40.66 / 15.65
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
34.77 / 13.80
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
8.29 / -9.60
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
27.94 / 6.30
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
14.49 / 6.12
  ROA Change Average (%) / Sector
72.36 / -0.84
GREAT
  ROE (%) / Sector
48.60 / 9.60
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
25.03 / 8.92
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
80.74 / -28.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
12.34 / 6.04
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.54 / 5.15
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
147.04 / 29.87
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-19 05:21:13
  Symbol PIN
  Name PINTHONG INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
  Sector Property & Construction >> Property Development
  Market SET
  Listed Shares 1,160.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,544.80 / 22,787.28
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks