Web
            Analytics
Cổ phiếu TTB - (SET) | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-30

Stock Check  (Updated: 2023-03-31 01:47:21)

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.45
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

TTB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.85 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
372
  Magic Formula Rank by ROE
372
  Magic Formula Rank by ROIC
339
  Price 1.45
  PBV / Sector
0.64 / 0.79
GREAT
  Earning Per Share 0.15
  PE / Sector
9.89 / 9.43
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.45 / -2.07
  Average 1M Daily Value
461.89 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
489.96 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 37%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.41 / 22.50
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
15.87 / 25.28
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.62 / 0.16
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.76 / 2.51
  ROA Average (%) / Sector
1.87 / 2.66
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.28 / -0.13
  ROE (%) / Sector
6.60 / 8.75
  ROE Average (%) / Sector
6.78 / 9.08
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.43 / -0.45
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.03 / 4.20
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.13 / 4.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.78 / -0.05
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-31 05:21:29
  Symbol TTB
  Name TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Financials >> Banking
  Market SET
  Listed Shares 96,776.24 M
  Par Value 0.95
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 140,325.54 / 162,158.96
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks