Web
 Analytics
Cổ phiếu JAS - (SET) | JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-02

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.34
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

JAS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng36%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.28 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 2.34
  PBV / Sector
5.56 / 4.52
  Earning Per Share -0.10
  PE / Sector
N/A / 30.50
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -2.35
  Average 1M Daily Value
82.00 M
  Average 1W Daily Value
31.98 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-4.80 / 21.43
  NPM Average (%) / Sector
7.61 / 16.91
  NPM Change Average (%) / Sector
-7.88 / 1.99
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.67 / 8.69
  ROA Average (%) / Sector
9.65 / 8.58
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.07 / -0.05
  ROE (%) / Sector
-25.98 / 15.89
  ROE Average (%) / Sector
-3.47 / 15.88
  ROE Change Average (%) / Sector
-14.44 / -0.50
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư37%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.48
  Dividend Average (%) / Sector
20.74 / 4.26
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.17 / -0.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolJAS
  NameJASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares8,592.82 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 20,107.19 / 46,869.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks