Web
 Analytics
Cổ phiếu THCOM - (SET) | THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-05

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 13.20
Price
1.20 (10.00%)
Day Change

THCOM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.09 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
1008
  Magic Formula Rank by ROE
1008
  Magic Formula Rank by ROIC
717
  Price 13.20
  PBV / Sector
1.33 / 4.52
GOOD
  Earning Per Share 0.44
  PE / Sector
35.41 / 30.50
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.08 / -2.35
  Average 1M Daily Value
212.55 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
324.68 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận70%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.69 / 21.43
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
-0.90 / 16.91
  NPM Change Average (%) / Sector
4.18 / 1.99
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.26 / 8.69
  ROA Average (%) / Sector
0.91 / 8.58
  ROA Change Average (%) / Sector
0.77 / -0.05
  ROE (%) / Sector
3.69 / 15.89
  ROE Average (%) / Sector
-1.48 / 15.88
  ROE Change Average (%) / Sector
0.51 / -0.50
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.27 / 3.48
  Dividend Average (%) / Sector
10.40 / 4.26
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-10.99 / -0.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolTHCOM
  NameTHAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares1,096.10 M
  Par Value5.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 14,468.55 / 46,869.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks