Web
            Analytics
Cổ phiếu INTUCH - (SET) | INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-12

Stock Check  (Updated: 2024-04-12 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 68.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 50

INTUCH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 63%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
110
  Magic Formula Rank by ROE
110
  Magic Formula Rank by ROIC
99
GOOD
  Price 68.75
  PBV / Sector
5.54 / 2.36
  Earning Per Share 4.10
  PE / Sector
16.78 / 21.05
  PEG or PE/Growth / Sector
-9.53 / 1.12
  Average 1M Daily Value
142.23 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
134.07 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
44,694.97 / 1,729.82
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
12,543.81 / 489.46
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1,518.13 / 56.69
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
34.72 / 10.75
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
24.14 / 9.34
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
16.30 / 10.14
GOOD
  ROE (%) / Sector
34.51 / 22.95
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
30.71 / 15.84
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
1.42 / -2.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 83%
X
  Dividend (%) / Sector
4.61 / 4.56
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.54 / 4.46
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
8.43 / 221.91
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-12 05:19:52
  Symbol INTUCH
  Name INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 3,206.69 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 220,459.78 / 38,139.07
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks