Web
 Analytics
Cổ phiếu TNH - (MAI) | THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-02

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 35.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

TNH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
194
  Magic Formula Rank by ROE
194
  Magic Formula Rank by ROIC
131
  Price 35.75
  PBV / Sector
2.59 / 3.43
  Earning Per Share 2.36
  PE / Sector
15.13 / 30.27
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.90 / -0.70
  Average 1M Daily Value
0.85 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.42 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.33 / 11.43
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
14.82 / 12.99
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.03 / -0.24
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.09 / 14.71
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
18.62 / 11.56
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.49 / 0.70
  ROE (%) / Sector
18.36 / 21.64
  ROE Average (%) / Sector
18.04 / 17.05
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.57 / 0.97
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.68 / 3.03
  Dividend Average (%) / Sector
1.58 / 3.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.03 / -0.10
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolTNH
  NameTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
  SectorMAI >> Services
  MarketMAI
  Listed Shares180.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,435.00 / 2,687.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks