Web
            Analytics
Cổ phiếu KLINIQ - (MAI) | THE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-12-01

Stock Check  (Updated: 2023-12-02 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 37.25
Price
0.50 (1.36%)
Day Change
Social: 43

KLINIQ Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 43
  Magic Formula Rank by ROA
290
  Magic Formula Rank by ROE
290
  Magic Formula Rank by ROIC
564
  Price 37.25
  PBV / Sector
5.04 / 2.92
  Earning Per Share 0.96
  PE / Sector
30.20 / 33.69
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 1.80
  Average 1M Daily Value
32.91 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
35.47 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 33%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.69 / 11.37
  NPM Average (%) / Sector
12.92 / 8.64
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.21 / -8.73
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.99 / 12.12
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.21 / 12.66
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
0.26 / -40.00
  ROE (%) / Sector
30.54 / 15.28
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
44.61 / 17.36
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-18.75 / -18.98
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 8%
X
  Dividend (%) / Sector
1.34 / 3.79
  Dividend Average (%) / Sector
1.36 / 3.36
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 67.62
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-02 05:20:41
  Symbol KLINIQ
  Name THE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PUBLIC COMPANY
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 220.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 8,195.00 / 2,697.65
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks