Web
            Analytics
Cổ phiếu MASTER - (MAI) | MASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-24

Stock Check  (Updated: 2023-03-25 02:03:10)

MASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 80.00
Price
-1.50 (-1.84%)
Day Change

MASTER Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 58%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
267
  Magic Formula Rank by ROE
267
  Magic Formula Rank by ROIC
555
  Price 80.00
  PBV / Sector
7.10 / 3.31
  Earning Per Share 1.77
  PE / Sector
63.80 / 39.58
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -6.15
  Average 1M Daily Value
220.45 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
90.36 M
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 33%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 39%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.19 / 10.72
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
21.89 / 12.71
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.40 / -0.40
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
49.96 / 12.72
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
42.60 / 12.36
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
14.73 / 0.58
GREAT
  ROE (%) / Sector
105.51 / 17.33
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
101.60 / 17.84
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
7.82 / -1.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.38 / 2.80
  Dividend Average (%) / Sector
0.38 / 2.88
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.36
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-25 05:21:28
  Symbol MASTER
  Name MASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 240.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 19,200.00 / 2,950.35
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks