Web
            Analytics
Cổ phiếu SONIC - (MAI) | SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-27

Stock Check  (Updated: 2024-02-28 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.72
Price
-0.02 (-1.15%)
Day Change
Social: 38

SONIC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 66%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 38
  Magic Formula Rank by ROA
27
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
27
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
45
GREAT
  Price 1.72
  PBV / Sector
1.02 / 2.97
GREAT
  Earning Per Share 0.16
  PE / Sector
11.47 / 34.91
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.11 / 0.42
GREAT
  Average 1M Daily Value
1.75 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.07 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.14 / 11.31
  NPM Average (%) / Sector
6.42 / 8.43
  NPM Change Average (%) / Sector
19.77 / -5.63
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
9.71 / 11.41
  ROA Average (%) / Sector
14.67 / 12.10
  ROA Change Average (%) / Sector
26.99 / -37.59
GREAT
  ROE (%) / Sector
9.29 / 13.89
  ROE Average (%) / Sector
16.16 / 16.50
  ROE Change Average (%) / Sector
34.29 / -27.16
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.91 / 3.30
  Dividend Average (%) / Sector
3.78 / 3.40
  Dividend Change Average (%) / Sector
72.31 / 35.33
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-28 05:21:02
  Symbol SONIC
  Name SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 842.69 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,449.42 / 2,905.47
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks