Web
            Analytics
Cổ phiếu NEWS - (MAI) | NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-20

Stock Check  (Updated: 2023-03-18 02:05:02)

NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.04
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

NEWS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
425
  Magic Formula Rank by ROE
425
  Magic Formula Rank by ROIC
576
  Price 0.04
  PBV / Sector
3.20 / 3.34
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
79.56 / 39.06
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -6.09
  Average 1M Daily Value
2.21 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.96 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
212.33 / 10.72
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
70.82 / 12.71
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
63.47 / -0.40
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.53 / 12.72
  ROA Average (%) / Sector
-4.90 / 12.36
  ROA Change Average (%) / Sector
4.75 / 0.58
GREAT
  ROE (%) / Sector
5.17 / 17.33
  ROE Average (%) / Sector
5.76 / 17.84
  ROE Change Average (%) / Sector
30.79 / -1.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.84
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.90
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.34
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-18 10:41:32
  Symbol NEWS
  Name NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 105,650.20 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,226.01 / 3,010.36
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks