Web
 Analytics
Cổ phiếu THMUI - (MAI) | THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-05

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.99
Price
0.01 (1.02%)
Day Change

THMUI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.06 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
1099
  Magic Formula Rank by ROE
1099
  Magic Formula Rank by ROIC
908
  Price 0.99
  PBV / Sector
0.93 / 3.43
GREAT
  Earning Per Share -0.02
  PE / Sector
399.47 / 30.27
  PEG or PE/Growth / Sector
-4.41 / -0.70
  Average 1M Daily Value
0.24 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.19 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-2.91 / 11.43
  NPM Average (%) / Sector
-1.13 / 12.99
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.06 / -0.24
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.90 / 14.71
  ROA Average (%) / Sector
1.29 / 11.56
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.80 / 0.70
  ROE (%) / Sector
0.23 / 21.64
  ROE Average (%) / Sector
0.21 / 17.05
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.88 / 0.97
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư66%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.03
  Dividend Average (%) / Sector
7.01 / 3.45
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.98 / -0.10
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolTHMUI
  NameTHAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
  SectorMAI >> Services
  MarketMAI
  Listed Shares340.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 336.60 / 2,687.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks