Web
            Analytics
Cổ phiếu AMA - (MAI) | AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.12
Price
0.02 (0.49%)
Day Change
Social: 42

AMA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 63%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 42
  Magic Formula Rank by ROA
100
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
100
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
98
GOOD
  Price 4.12
  PBV / Sector
0.69 / 2.25
GREAT
  Earning Per Share 0.09
  PE / Sector
7.73 / 22.09
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.15 / -0.98
GREAT
  Average 1M Daily Value
2.16 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.85 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 45%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.02 / 11.24
  NPM Average (%) / Sector
9.45 / 9.23
  NPM Change Average (%) / Sector
0.68 / -10.50
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.62 / 10.15
  ROA Average (%) / Sector
8.23 / 11.93
  ROA Change Average (%) / Sector
14.24 / -13.83
GOOD
  ROE (%) / Sector
9.29 / 12.54
  ROE Average (%) / Sector
10.60 / 16.17
  ROE Change Average (%) / Sector
23.19 / -23.97
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 70%
X
  Dividend (%) / Sector
9.76 / 3.37
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.87 / 3.05
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.30 / 83.73
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:33
  Symbol AMA
  Name AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 517.92 M
  Par Value 0.50
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,123.46 / 2,537.41
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks