Web
            Analytics
Cổ phiếu SUN - (SET) | SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.98
Price
0.02 (0.51%)
Day Change
Social: 50

SUN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 73%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
17
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
17
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
17
GREAT
  Price 3.98
  PBV / Sector
2.16 / 2.37
  Earning Per Share 0.09
  PE / Sector
9.70 / 20.63
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.24 / 2.44
GREAT
  Average 1M Daily Value
2.72 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.39 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.14 / 10.41
  NPM Average (%) / Sector
7.08 / 8.16
  NPM Change Average (%) / Sector
14.23 / -6.41
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
18.41 / 11.57
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.25 / 10.76
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
18.49 / -105.29
GOOD
  ROE (%) / Sector
23.90 / 14.07
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
20.66 / 13.56
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
23.59 / -16.56
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
7.33 / 4.01
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.34 / 3.51
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
184.47 / 31.63
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol SUN
  Name SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 774.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,080.51 / 14,006.67
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks