Web
            Analytics
Cổ phiếu SNNP - (SET) | SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-23 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 17.30
Price
0.10 (0.58%)
Day Change
Social: 60

SNNP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
276
  Magic Formula Rank by ROE
276
  Magic Formula Rank by ROIC
232
  Price 17.30
  PBV / Sector
5.13 / 2.30
  Earning Per Share 0.66
  PE / Sector
25.97 / 23.97
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 8.58
  Average 1M Daily Value
91.46 M
  Average 1W Daily Value
122.60 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.45 / 8.28
  NPM Average (%) / Sector
7.71 / 7.47
  NPM Change Average (%) / Sector
161.47 / 26.32
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
15.38 / 10.06
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
11.84 / 9.38
  ROA Change Average (%) / Sector
73.58 / -106.54
GREAT
  ROE (%) / Sector
20.29 / 12.03
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
27.21 / 11.96
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-18.52 / -45.49
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.80 / 3.89
  Dividend Average (%) / Sector
2.10 / 3.46
  Dividend Change Average (%) / Sector
57.77 / 38.33
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-23 05:20:02
  Symbol SNNP
  Name SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 960.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 16,512.00 / 13,092.63
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks