Web
            Analytics
Cổ phiếu CBG - (SET) | CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-01-30

Stock Check  (Updated: 2023-01-31 02:10:02)

CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 103.00
Price
2.00 (1.98%)
Day Change

CBG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.19 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
499
  Magic Formula Rank by ROE
499
  Magic Formula Rank by ROIC
428
  Price 103.00
  PBV / Sector
10.02 / 2.83
  Earning Per Share 1.88
  PE / Sector
41.35 / 27.05
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.56 / 38.84
  Average 1M Daily Value
384.80 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
357.64 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 52%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.38 / 8.76
  NPM Average (%) / Sector
16.36 / 6.89
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.34 / 1.23
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.58 / 11.36
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
20.88 / 9.28
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.06 / 1.77
  ROE (%) / Sector
25.05 / 17.73
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
30.88 / 13.18
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.26 / 4.07
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.84 / 3.40
  Dividend Average (%) / Sector
1.65 / 3.29
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.22 / 0.11
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-01-31 05:21:28
  Symbol CBG
  Name CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 1,000.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 103,000.00 / 26,604.24
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks