Web
            Analytics
Cổ phiếu CBG - (SET) | CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-27

Stock Check  (Updated: 2024-02-28 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 71.50
Price
-0.25 (-0.35%)
Day Change
Social: 60

CBG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
340
  Magic Formula Rank by ROE
340
  Magic Formula Rank by ROIC
312
  Price 71.50
  PBV / Sector
6.22 / 2.35
  Earning Per Share 1.92
  PE / Sector
37.16 / 24.54
  PEG or PE/Growth / Sector
64.29 / 8.61
  Average 1M Daily Value
366.94 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
248.39 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.98 / 8.15
  NPM Average (%) / Sector
14.92 / 7.26
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-9.59 / 24.80
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.23 / 10.11
  ROA Average (%) / Sector
18.89 / 9.20
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-11.07 / -104.09
  ROE (%) / Sector
17.36 / 12.05
  ROE Average (%) / Sector
27.54 / 11.42
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-12.37 / -44.76
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.26 / 3.86
  Dividend Average (%) / Sector
1.70 / 3.49
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.28 / 40.54
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-28 05:21:02
  Symbol CBG
  Name CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 1,000.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 71,500.00 / 13,025.71
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks