Web
            Analytics
Cổ phiếu PRG - (SET) | PATUM RICE MILL AND GRANARY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 10.70
Price
-0.10 (-0.93%)
Day Change
Social: 13

PRG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 13
  Magic Formula Rank by ROA
354
  Magic Formula Rank by ROE
354
  Magic Formula Rank by ROIC
276
  Price 10.70
  PBV / Sector
0.87 / 2.48
GREAT
  Earning Per Share 0.22
  PE / Sector
21.79 / 26.61
  PEG or PE/Growth / Sector
1.21 / 9.56
  Average 1M Daily Value
0.42 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.22 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.02 / 7.67
  NPM Average (%) / Sector
18.87 / 7.16
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.55 / 66.27
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.01 / 10.08
  ROA Average (%) / Sector
4.78 / 9.53
  ROA Change Average (%) / Sector
13.08 / -55.65
GOOD
  ROE (%) / Sector
4.17 / 13.51
  ROE Average (%) / Sector
5.79 / 12.80
  ROE Change Average (%) / Sector
8.50 / -10.92
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
2.80 / 3.94
  Dividend Average (%) / Sector
4.79 / 3.49
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
9.06 / 38.25
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol PRG
  Name PATUM RICE MILL AND GRANARY
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 693.39 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,419.23 / 16,421.61
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks