Web
            Analytics
Cổ phiếu COCOCO - (SET) | THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 13.30
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 50

COCOCO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
299
  Magic Formula Rank by ROE
299
  Magic Formula Rank by ROIC
289
  Price 13.30
  PBV / Sector
5.49 / 2.37
  Earning Per Share 0.14
  PE / Sector
28.90 / 20.63
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 2.44
  Average 1M Daily Value
113.71 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
51.25 M
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.78 / 10.41
  NPM Average (%) / Sector
11.79 / 8.16
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
27.65 / -6.41
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
11.98 / 11.57
  ROA Average (%) / Sector
12.39 / 10.76
  ROA Change Average (%) / Sector
7.00 / -105.29
  ROE (%) / Sector
17.14 / 14.07
  ROE Average (%) / Sector
22.83 / 13.56
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-22.16 / -16.56
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 29%
X
  Dividend (%) / Sector
3.38 / 4.01
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.38 / 3.51
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 31.63
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol COCOCO
  Name THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 1,470.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 19,551.00 / 14,006.67
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks