Web
            Analytics
Cổ phiếu RJH - (SET) | RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-02-02

Stock Check  (Updated: 2023-02-03 02:10:02)

RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 30.50
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

RJH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 79%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Dividend" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 45
  Magic Formula Rank by ROA
8
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
8
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
6
GREAT
  Price 30.50
  PBV / Sector
4.13 / 3.55
  Earning Per Share 3.32
  PE / Sector
7.14 / 18.86
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.10 / 0.45
GREAT
  Average 1M Daily Value
7.07 M
  Average 1W Daily Value
6.61 M
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 31%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
35.05 / 18.26
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
25.48 / 13.03
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.76 / 1.59
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
47.43 / 20.27
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
33.34 / 13.33
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
7.54 / 2.61
GREAT
  ROE (%) / Sector
62.07 / 25.48
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
39.22 / 16.15
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
11.13 / 3.58
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
8.86 / 2.96
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.65 / 2.22
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.52 / 0.18
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-02-03 07:24:05
  Symbol RJH
  Name RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 300.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 9,150.00 / 47,028.84
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks