Web
            Analytics
Cổ phiếu NTV - (SET) | NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 33.75
Price
-0.25 (-0.74%)
Day Change
Social: 9

NTV Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 57%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 9
  Magic Formula Rank by ROA
96
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
96
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
114
  Price 33.75
  PBV / Sector
2.17 / 2.89
  Earning Per Share 0.54
  PE / Sector
13.81 / 36.90
  PEG or PE/Growth / Sector
0.48 / 0.32
GOOD
  Average 1M Daily Value
0.59 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.54 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 66%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.27 / 13.32
  NPM Average (%) / Sector
12.82 / 14.18
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
7.95 / 58.37
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
15.87 / 11.67
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
13.01 / 13.64
  ROA Change Average (%) / Sector
16.72 / 222.92
GOOD
  ROE (%) / Sector
16.23 / 12.23
  ROE Average (%) / Sector
12.42 / 15.69
  ROE Change Average (%) / Sector
18.23 / 45.30
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.33 / 2.63
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.97 / 2.59
  Dividend Change Average (%) / Sector
17.88 / 54.37
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol NTV
  Name NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 160.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,400.00 / 36,660.30
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks