Web
            Analytics
Cổ phiếu PR9 - (SET) | PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 17.20
Price
-0.20 (-1.15%)
Day Change
Social: 0

PR9 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
258
  Magic Formula Rank by ROE
258
  Magic Formula Rank by ROIC
232
  Price 17.20
  PBV / Sector
2.85 / 3.40
  Earning Per Share 0.29
  PE / Sector
26.23 / 34.60
  PEG or PE/Growth / Sector
0.66 / 0.78
  Average 1M Daily Value
20.06 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
12.28 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.52 / 11.28
  NPM Average (%) / Sector
10.18 / 13.24
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
8.89 / 55.28
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
11.77 / 12.20
  ROA Average (%) / Sector
8.65 / 13.84
  ROA Change Average (%) / Sector
24.11 / 238.58
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.22 / 13.53
  ROE Average (%) / Sector
8.38 / 16.55
  ROE Change Average (%) / Sector
22.45 / 80.84
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.69 / 3.41
  Dividend Average (%) / Sector
1.37 / 2.48
  Dividend Change Average (%) / Sector
8.99 / 62.56
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol PR9
  Name PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 786.30 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 13,524.36 / 43,669.83
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks