Web
            Analytics
Cổ phiếu THG - (SET) | THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 30.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 47

THG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 47
  Magic Formula Rank by ROA
575
  Magic Formula Rank by ROE
575
  Magic Formula Rank by ROIC
585
  Price 30.00
  PBV / Sector
2.63 / 2.89
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
280.77 / 36.90
  PEG or PE/Growth / Sector
0.40 / 0.32
GOOD
  Average 1M Daily Value
10.39 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.98 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.93 / 13.32
  NPM Average (%) / Sector
6.30 / 14.18
  NPM Change Average (%) / Sector
938.01 / 58.37
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.94 / 11.67
  ROA Average (%) / Sector
5.44 / 13.64
  ROA Change Average (%) / Sector
96.45 / 222.92
GREAT
  ROE (%) / Sector
0.91 / 12.23
  ROE Average (%) / Sector
7.39 / 15.69
  ROE Change Average (%) / Sector
448.28 / 45.30
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.50 / 2.63
  Dividend Average (%) / Sector
1.37 / 2.59
  Dividend Change Average (%) / Sector
8.03 / 54.37
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol THG
  Name THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 847.47 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 25,424.02 / 36,660.30
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks