Web
            Analytics
Cổ phiếu THG - (SET) | THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 65.25
Price
-0.75 (-1.14%)
Day Change
Social: 48

THG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 48
  Magic Formula Rank by ROA
414
  Magic Formula Rank by ROE
414
  Magic Formula Rank by ROIC
388
  Price 65.25
  PBV / Sector
5.69 / 3.40
  Earning Per Share 0.40
  PE / Sector
54.42 / 34.60
  PEG or PE/Growth / Sector
0.08 / 0.78
GREAT
  Average 1M Daily Value
27.40 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
17.95 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.87 / 11.28
  NPM Average (%) / Sector
7.97 / 13.24
  NPM Change Average (%) / Sector
940.59 / 55.28
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.32 / 12.20
  ROA Average (%) / Sector
6.39 / 13.84
  ROA Change Average (%) / Sector
96.13 / 238.58
GREAT
  ROE (%) / Sector
10.54 / 13.53
  ROE Average (%) / Sector
9.84 / 16.55
  ROE Change Average (%) / Sector
455.47 / 80.84
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.38 / 3.41
  Dividend Average (%) / Sector
1.27 / 2.48
  Dividend Change Average (%) / Sector
9.48 / 62.56
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol THG
  Name THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 847.47 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 55,297.25 / 43,669.83
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks