Web
            Analytics
Cổ phiếu BH - (SET) | BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 246.00
Price
-1.00 (-0.40%)
Day Change
Social: 100

BH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 66%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Growth" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 100
  Magic Formula Rank by ROA
239
  Magic Formula Rank by ROE
239
  Magic Formula Rank by ROIC
236
  Price 246.00
  PBV / Sector
7.61 / 2.76
  Earning Per Share 2.50
  PE / Sector
26.53 / 34.14
  PEG or PE/Growth / Sector
0.23 / 0.32
GREAT
  Average 1M Daily Value
500.80 M
  Average 1W Daily Value
467.72 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 56%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
30.17 / 13.32
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
20.18 / 14.18
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
42.24 / 58.37
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
31.93 / 11.67
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
20.80 / 13.64
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
80.14 / 222.92
GREAT
  ROE (%) / Sector
31.46 / 12.23
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
20.68 / 15.69
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
80.04 / 45.30
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.82 / 2.72
  Dividend Average (%) / Sector
1.95 / 2.61
  Dividend Change Average (%) / Sector
-6.50 / 54.82
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:33
  Symbol BH
  Name BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 794.92 M
  Par Value 1.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 196,344.24 / 36,713.97
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks