Web
            Analytics
Cổ phiếu ITC - (SET) | I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-12

Stock Check  (Updated: 2024-04-12 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 21.00
Price
-0.10 (-0.47%)
Day Change
Social: 41

ITC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 41
  Magic Formula Rank by ROA
217
  Magic Formula Rank by ROE
217
  Magic Formula Rank by ROIC
195
  Price 21.00
  PBV / Sector
2.73 / 2.32
  Earning Per Share 0.76
  PE / Sector
27.61 / 22.33
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 8.80
  Average 1M Daily Value
84.20 M
  Average 1W Daily Value
79.70 M
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.11 / 8.43
  NPM Average (%) / Sector
18.55 / 7.49
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-19.27 / -11.88
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
9.48 / 10.46
  ROA Average (%) / Sector
12.24 / 9.60
  ROA Change Average (%) / Sector
161.94 / -103.48
GREAT
  ROE (%) / Sector
9.98 / 12.68
  ROE Average (%) / Sector
26.70 / 12.03
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-40.03 / -13.77
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.86 / 4.02
  Dividend Average (%) / Sector
1.90 / 3.65
  Dividend Change Average (%) / Sector
198.95 / 35.63
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-12 05:19:52
  Symbol ITC
  Name I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 3,000.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 63,000.00 / 13,195.75
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks