Web
            Analytics
Cổ phiếu TOP - (SET) | THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 50.50
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 62

TOP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 62
  Magic Formula Rank by ROA
227
  Magic Formula Rank by ROE
227
  Magic Formula Rank by ROIC
203
  Price 50.50
  PBV / Sector
0.74 / 1.27
GREAT
  Earning Per Share 2.54
  PE / Sector
19.35 / 29.95
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.12 / -0.44
  Average 1M Daily Value
862.71 M
  Average 1W Daily Value
769.68 M
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.54 / 19.80
  NPM Average (%) / Sector
2.63 / 17.82
  NPM Change Average (%) / Sector
-145.66 / -3.90
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.59 / 7.94
  ROA Average (%) / Sector
4.79 / 7.57
  ROA Change Average (%) / Sector
347.02 / 29.63
GREAT
  ROE (%) / Sector
3.87 / 10.44
  ROE Average (%) / Sector
8.09 / 10.49
  ROE Change Average (%) / Sector
-148.53 / 11.84
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 70%
X
  Dividend (%) / Sector
7.33 / 5.68
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
3.93 / 4.03
  Dividend Change Average (%) / Sector
49.43 / 100.04
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol TOP
  Name THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 2,233.84 M
  Par Value 10.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 112,808.70 / 77,133.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks