Web
            Analytics
Cổ phiếu GUNKUL - (SET) | GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-01-26

Stock Check  (Updated: 2023-01-27 02:15:02)

GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.94
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

GUNKUL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.43 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 61
  Magic Formula Rank by ROA
398
  Magic Formula Rank by ROE
398
  Magic Formula Rank by ROIC
177
  Price 4.94
  PBV / Sector
3.00 / 1.61
  Earning Per Share 0.32
  PE / Sector
13.18 / 20.41
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.25 / 0.20
  Average 1M Daily Value
204.26 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
247.88 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
47.36 / 31.65
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
34.81 / 22.11
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.46 / 4.39
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.07 / 9.97
  ROA Average (%) / Sector
9.69 / 7.77
  ROA Change Average (%) / Sector
1.19 / 1.00
GOOD
  ROE (%) / Sector
24.22 / 14.76
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
23.30 / 11.44
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
0.78 / 1.17
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.64 / 4.11
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.19 / 3.72
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.84 / 0.06
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-01-27 05:51:29
  Symbol GUNKUL
  Name GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 8,882.53 M
  Par Value 0.25
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 43,879.70 / 80,654.69
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks