Web
            Analytics
Cổ phiếu RS - (SET) | RS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-23 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 14.20
Price
0.40 (2.90%)
Day Change
Social: 59

RS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROA quá thấp so với ROE

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 60%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
335
  Magic Formula Rank by ROE
335
  Magic Formula Rank by ROIC
230
  Price 14.20
  PBV / Sector
4.16 / 2.67
  Earning Per Share 1.28
  PE / Sector
10.90 / 21.46
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.61 / 1.35
  Average 1M Daily Value
30.93 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
19.23 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
45.89 / 10.38
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
15.38 / 8.72
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
292.09 / 34.50
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
22.08 / 9.74
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
12.15 / 8.86
  ROA Change Average (%) / Sector
102.91 / -28.28
GREAT
  ROE (%) / Sector
48.79 / 16.71
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
22.26 / 15.40
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
149.71 / 83.25
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.07 / 3.23
  Dividend Average (%) / Sector
1.02 / 2.83
  Dividend Change Average (%) / Sector
-48.39 / 52.51
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-23 05:20:02
  Symbol RS
  Name RS PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Commerce
  Market SET
  Listed Shares 1,069.75 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 14,762.49 / 57,396.69
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks