Web
            Analytics
Cổ phiếu MOSHI - (SET) | MOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-29

Stock Check  (Updated: 2023-03-30 01:46:25)

MOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 49.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

MOSHI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng
Tỷ lệ P/E tương đối cao

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.04 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
430
  Magic Formula Rank by ROE
430
  Magic Formula Rank by ROIC
542
  Price 49.00
  PBV / Sector
9.13 / 3.25
  Earning Per Share 1.05
  PE / Sector
58.06 / 31.66
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 0.25
  Average 1M Daily Value
90.07 M
  Average 1W Daily Value
49.87 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 37%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.35 / 9.70
  NPM Average (%) / Sector
11.87 / 9.20
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
2.96 / 0.36
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.54 / 8.91
  ROA Average (%) / Sector
12.09 / 9.01
  ROA Change Average (%) / Sector
4.90 / -0.14
GREAT
  ROE (%) / Sector
19.75 / 12.88
  ROE Average (%) / Sector
16.76 / 13.72
  ROE Change Average (%) / Sector
5.98 / -0.62
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.20 / 2.66
  Dividend Average (%) / Sector
0.20 / 2.75
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.55
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-30 05:21:29
  Symbol MOSHI
  Name MOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Commerce
  Market SET
  Listed Shares 300.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 14,700.00 / 72,567.62
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks