Web
            Analytics
Cổ phiếu LOXLEY - (SET) | LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 41

LOXLEY Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 41
  Magic Formula Rank by ROA
570
  Magic Formula Rank by ROE
570
  Magic Formula Rank by ROIC
549
  Price 1.75
  PBV / Sector
0.67 / 3.15
GREAT
  Earning Per Share 0.09
  PE / Sector
103.68 / 29.47
  PEG or PE/Growth / Sector
0.65 / 1.47
  Average 1M Daily Value
0.24 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.25 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.09 / 10.13
  NPM Average (%) / Sector
1.11 / 8.98
  NPM Change Average (%) / Sector
192.42 / 37.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.19 / 9.15
  ROA Average (%) / Sector
1.82 / 8.70
  ROA Change Average (%) / Sector
3.75 / 17.56
  ROE (%) / Sector
0.65 / 13.32
  ROE Average (%) / Sector
-0.17 / 12.85
  ROE Change Average (%) / Sector
91.13 / 94.44
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 4%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.99
  Dividend Average (%) / Sector
3.27 / 2.87
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 54.17
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol LOXLEY
  Name LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Commerce
  Market SET
  Listed Shares 2,264.95 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,963.67 / 66,848.76
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks