Web
            Analytics
Cổ phiếu SAWAD - (SET) | SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-02

Stock Check  (Updated: 2023-06-03 10:28:17)

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 56.50
Price
0.50 (0.89%)
Day Change

SAWAD Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 42%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
185
  Magic Formula Rank by ROE
185
  Magic Formula Rank by ROIC
444
  Price 56.50
  PBV / Sector
2.89 / 1.59
  Earning Per Share 0.87
  PE / Sector
16.72 / 19.72
  PEG or PE/Growth / Sector
3.34 / -0.22
  Average 1M Daily Value
619.61 M
  Average 1W Daily Value
397.38 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 39%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
33.36 / 19.08
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
41.12 / 22.47
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.42 / 197.66
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
11.16 / 6.83
  ROA Average (%) / Sector
12.66 / 7.36
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.23 / 6.79
  ROE (%) / Sector
17.69 / 9.96
  ROE Average (%) / Sector
19.67 / 11.54
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.19 / 11.42
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.19 / 4.32
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.39 / 3.98
  Dividend Change Average (%) / Sector
2,650.10 / 154.07
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-06-03 12:01:46
  Symbol SAWAD
  Name SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
  Sector Financials >> Finance & Securities
  Market SET
  Listed Shares 1,373.15 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 77,583.11 / 20,095.98
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks