Web
            Analytics
Cổ phiếu UOBKH - (SET) | UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-12-08

Stock Check  (Updated: 2023-12-09 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND)
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.80
Price
-0.02 (-0.41%)
Day Change
Social: 20

UOBKH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 20
  Magic Formula Rank by ROA
466
  Magic Formula Rank by ROE
466
  Magic Formula Rank by ROIC
372
  Price 4.80
  PBV / Sector
0.58 / 1.28
GREAT
  Earning Per Share 0.14
  PE / Sector
21.97 / 15.25
  PEG or PE/Growth / Sector
0.04 / -0.82
GREAT
  Average 1M Daily Value
5471.50000000
  Average 1W Daily Value
6339.20000000
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.43 / 19.97
  NPM Average (%) / Sector
13.52 / 23.86
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
274.67 / 199.19
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.64 / 6.49
  ROA Average (%) / Sector
4.16 / 7.44
  ROA Change Average (%) / Sector
112.24 / 0.55
GREAT
  ROE (%) / Sector
2.64 / 10.12
  ROE Average (%) / Sector
5.00 / 12.07
  ROE Change Average (%) / Sector
327.35 / 7.46
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.88 / 5.42
  Dividend Average (%) / Sector
1.87 / 4.58
  Dividend Change Average (%) / Sector
207.48 / 173.89
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-09 05:20:38
  Symbol UOBKH
  Name UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND)
  Sector Financials >> Finance & Securities
  Market SET
  Listed Shares 502.45 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,411.75 / 17,561.70
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks