Web
            Analytics
Cổ phiếu ASP - (SET) | ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.32
Price
-0.02 (-0.85%)
Day Change
Social: 50

ASP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
378
  Magic Formula Rank by ROE
378
  Magic Formula Rank by ROIC
412
  Price 2.32
  PBV / Sector
0.98 / 1.00
GREAT
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
11.56 / 14.06
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.57 / 0.37
GOOD
  Average 1M Daily Value
1.56 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.95 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 70%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
26.89 / 16.73
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.80 / 20.95
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
11.72 / 209.31
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.73 / 6.26
  ROA Average (%) / Sector
6.40 / 7.07
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.94 / -7.53
  ROE (%) / Sector
8.49 / 8.52
  ROE Average (%) / Sector
11.08 / 11.19
  ROE Change Average (%) / Sector
15.82 / -7.49
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
7.69 / 4.44
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.82 / 4.30
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
26.08 / 51.72
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:33
  Symbol ASP
  Name ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
  Sector Financials >> Finance & Securities
  Market SET
  Listed Shares 2,105.66 M
  Par Value 1.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,927.24 / 15,084.68
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks