Web
            Analytics
Cổ phiếu MATCH - (SET) | MATCHING MAXIMIZE SOLUTION - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-27

Stock Check  (Updated: 2024-02-28 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 1.50
Price
-0.02 (-1.32%)
Day Change
Social: 15

MATCH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 15
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 1.50
  PBV / Sector
0.92 / 1.41
GREAT
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
58.24 / 21.63
  PEG or PE/Growth / Sector
0.32 / -0.04
GOOD
  Average 1M Daily Value
0.03 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.05 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.36 / 11.86
  NPM Average (%) / Sector
-18.81 / 5.96
  NPM Change Average (%) / Sector
203.67 / 61.97
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.41 / 8.38
  ROA Average (%) / Sector
-2.77 / 6.42
  ROA Change Average (%) / Sector
453.21 / -41.95
GREAT
  ROE (%) / Sector
1.59 / 9.35
  ROE Average (%) / Sector
-3.83 / 7.79
  ROE Change Average (%) / Sector
115.21 / 225.18
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 4.24
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.24
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 53.75
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol MATCH
  Name MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
  Sector Services >> Media & Publishing
  Market SET
  Listed Shares 781.63 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,172.44 / 6,052.98
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks