Web
            Analytics
Cổ phiếu GPI - (SET) | GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.58
Price
0.04 (2.60%)
Day Change
Social: 36

GPI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 54%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 36
  Magic Formula Rank by ROA
238
  Magic Formula Rank by ROE
238
  Magic Formula Rank by ROIC
225
  Price 1.58
  PBV / Sector
1.11 / 1.94
GREAT
  Earning Per Share 0.26
  PE / Sector
12.05 / 29.87
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.57 / 33.80
  Average 1M Daily Value
0.42 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.63 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 70%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
27.86 / 11.26
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
12.18 / 7.64
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
70.65 / 34.14
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
10.75 / 7.87
  ROA Average (%) / Sector
8.16 / 6.59
  ROA Change Average (%) / Sector
7.77 / 64.04
  ROE (%) / Sector
9.34 / 9.46
  ROE Average (%) / Sector
7.25 / 8.32
  ROE Change Average (%) / Sector
8.13 / 200.35
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.70 / 4.30
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
8.06 / 3.90
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.79 / 68.85
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol GPI
  Name GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Media & Publishing
  Market SET
  Listed Shares 600.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 948.00 / 6,322.48
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks