Web
            Analytics
Cổ phiếu SMART - (MAI) | SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-03-01

Stock Check  (Updated: 2024-03-02 01:30:01)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.21
Price
0.01 (0.83%)
Day Change
Social: 34

SMART Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 34
  Magic Formula Rank by ROA
239
  Magic Formula Rank by ROE
239
  Magic Formula Rank by ROIC
386
  Price 1.21
  PBV / Sector
1.88 / 2.02
  Earning Per Share 0.10
  PE / Sector
11.82 / 31.58
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.59 / -0.48
  Average 1M Daily Value
25.77 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
8.61 M
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 37%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.93 / 10.05
  NPM Average (%) / Sector
10.17 / -19.45
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
23.10 / 143.11
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.32 / 9.70
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.23 / 7.51
  ROA Change Average (%) / Sector
37.39 / -21.99
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.70 / 12.32
  ROE Average (%) / Sector
9.75 / 8.71
  ROE Change Average (%) / Sector
31.30 / 10.61
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
7.54 / 4.60
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.95 / 3.77
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
31.02 / 55.46
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-03-02 05:20:00
  Symbol SMART
  Name SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction
  Market MAI
  Listed Shares 1,041.57 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,260.30 / 3,207.79
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks