Web
            Analytics
Cổ phiếu ALL - (MAI) | ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.03
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 49

ALL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 41%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 49
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.03
  PBV / Sector
0.00 / 1.48
  Earning Per Share -1.06
  PE / Sector
N/A / 22.00
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.49
  Average 1M Daily Value
0.00000000
  Average 1W Daily Value
0.00000000
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 50%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-340.52 / 10.00
  NPM Average (%) / Sector
-114.02 / -18.52
  NPM Change Average (%) / Sector
105.34 / 154.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
-39.39 / 10.59
  ROA Average (%) / Sector
-7.43 / 8.61
  ROA Change Average (%) / Sector
301.74 / -3.86
GREAT
  ROE (%) / Sector
-614.08 / 12.90
  ROE Average (%) / Sector
-137.27 / 10.21
  ROE Change Average (%) / Sector
178.49 / 13.99
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 4%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 5.54
  Dividend Average (%) / Sector
1.47 / 5.02
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 89.34
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol ALL
  Name ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
  Sector Property & Construction
  Market MAI
  Listed Shares 1,804.64 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign NC,NP,SP
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.00 / 2,643.88
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks