Web
            Analytics
Cổ phiếu STGT - (SET) | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-20 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 10.90
Price
-0.20 (-1.80%)
Day Change
Social: 50

STGT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
619
  Magic Formula Rank by ROE
619
  Magic Formula Rank by ROIC
618
  Price 10.90
  PBV / Sector
0.83 / 2.26
GREAT
  Earning Per Share 0.05
  PE / Sector
190.29 / 45.79
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.84 / -0.14
  Average 1M Daily Value
145.34 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
81.35 M
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.38 / 12.26
  NPM Average (%) / Sector
21.28 / 12.27
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
11.85 / -6.48
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
1.01 / 12.33
  ROA Average (%) / Sector
23.62 / 12.10
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-42.70 / 121.54
  ROE (%) / Sector
0.44 / 19.28
  ROE Average (%) / Sector
30.57 / 19.38
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-47.97 / 23.06
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
4.50 / 4.13
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
17.73 / 4.71
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
100.58 / 52.38
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-20 05:19:39
  Symbol STGT
  Name SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Consumer Products >> Personal Products & Pharmaceuticals
  Market SET
  Listed Shares 2,865.18 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 31,803.50 / 6,729.99
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks