Web
            Analytics
Cổ phiếu SISB - (SET) | SISB PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-12

Stock Check  (Updated: 2024-04-12 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 40.00
Price
-1.00 (-2.44%)
Day Change
Social: 50

SISB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng
Tỷ lệ P/E tương đối cao

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Good" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
425
  Magic Formula Rank by ROE
425
  Magic Formula Rank by ROIC
365
  Price 40.00
  PBV / Sector
13.49 / 6.05
  Earning Per Share 0.70
  PE / Sector
57.53 / 28.86
  PEG or PE/Growth / Sector
2.19 / -0.29
  Average 1M Daily Value
61.74 M
  Average 1W Daily Value
41.33 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
33.68 / 14.82
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.00 / 11.09
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
17.68 / 7.08
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
15.92 / 13.72
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.84 / 12.81
  ROA Change Average (%) / Sector
20.74 / -1.21
GREAT
  ROE (%) / Sector
25.74 / 21.48
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
15.04 / 23.47
  ROE Change Average (%) / Sector
25.22 / -14.24
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.78 / 3.38
  Dividend Average (%) / Sector
0.73 / 2.51
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.01 / 57.15
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-12 05:19:52
  Symbol SISB
  Name SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Professional Services
  Market SET
  Listed Shares 940.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 37,600.00 / 14,405.15
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks