Web
            Analytics
Cổ phiếu SISB - (SET) | SISB PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-30

Stock Check  (Updated: 2023-03-31 01:47:21)

THB 29.25
Price
-0.25 (-0.85%)
Day Change

SISB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 45%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Good" Section
  Select Rate 0.04 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
491
  Magic Formula Rank by ROE
491
  Magic Formula Rank by ROIC
411
  Price 29.25
  PBV / Sector
12.01 / 6.52
  Earning Per Share 0.39
  PE / Sector
74.46 / 42.03
  PEG or PE/Growth / Sector
4.75 / 4.75
  Average 1M Daily Value
78.54 M
  Average 1W Daily Value
107.53 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
27.47 / 12.67
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
18.45 / 9.55
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.14 / 2.35
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.91 / 13.55
  ROA Average (%) / Sector
7.99 / 12.94
  ROA Change Average (%) / Sector
1.06 / 0.38
GOOD
  ROE (%) / Sector
17.16 / 26.46
  ROE Average (%) / Sector
12.21 / 26.96
  ROE Change Average (%) / Sector
1.39 / -2.24
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.55 / 2.18
  Dividend Average (%) / Sector
0.75 / 1.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.19 / 0.68
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-31 05:21:29
  Symbol SISB
  Name SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Professional Services
  Market SET
  Listed Shares 940.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 27,495.00 / 12,373.93
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks