Web
            Analytics
Cổ phiếu III - (SET) | TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-29

Stock Check  (Updated: 2023-03-30 01:46:25)

TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 13.90
Price
-0.10 (-0.71%)
Day Change

III Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 67%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Good" Section
  Select Rate 0.04 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 58
  Magic Formula Rank by ROA
66
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
66
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
64
GOOD
  Price 13.90
  PBV / Sector
3.84 / 1.77
  Earning Per Share 1.25
  PE / Sector
12.90 / 23.46
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.28 / 0.37
GREAT
  Average 1M Daily Value
74.49 M
  Average 1W Daily Value
27.08 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
27.64 / 19.89
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
12.10 / 12.64
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
5.56 / 2.71
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
26.91 / 12.39
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
14.39 / 8.63
  ROA Change Average (%) / Sector
4.25 / 1.61
GREAT
  ROE (%) / Sector
36.03 / 16.63
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
19.96 / 9.19
  ROE Change Average (%) / Sector
5.76 / 2.95
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 33%
X
  Dividend (%) / Sector
3.81 / 5.73
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.53 / 4.76
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.14 / 1.11
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-30 05:21:29
  Symbol III
  Name TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 738.70 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 10,267.90 / 21,773.80
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks