Web
            Analytics
Cổ phiếu DMT - (SET) | DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-20 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 11.60
Price
0.10 (0.87%)
Day Change
Social: 47

DMT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 47
  Magic Formula Rank by ROA
150
  Magic Formula Rank by ROE
150
  Magic Formula Rank by ROIC
237
  Price 11.60
  PBV / Sector
1.55 / 1.94
GOOD
  Earning Per Share 0.23
  PE / Sector
13.38 / 25.96
  PEG or PE/Growth / Sector
0.68 / -2.75
  Average 1M Daily Value
11.40 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
13.80 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
42.76 / 16.04
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
39.84 / 9.88
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.71 / -33.27
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.48 / 8.74
  ROA Average (%) / Sector
9.91 / 9.99
  ROA Change Average (%) / Sector
18.04 / -29.99
GOOD
  ROE (%) / Sector
11.08 / 10.09
  ROE Average (%) / Sector
9.04 / 13.26
  ROE Change Average (%) / Sector
13.38 / -29.60
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
10.43 / 3.75
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.22 / 4.02
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
104.12 / 70.43
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-20 05:19:39
  Symbol DMT
  Name DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 1,181.23 M
  Par Value 5.20
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 13,584.18 / 52,328.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks