Web
            Analytics
Cổ phiếu AH - (SET) | AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 18.50
Price
-0.10 (-0.54%)
Day Change
Social: 50

AH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 64%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
61
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
61
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
27
GREAT
  Price 18.50
  PBV / Sector
0.57 / 1.08
GREAT
  Earning Per Share 0.90
  PE / Sector
4.73 / 15.99
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.02 / -1.75
GREAT
  Average 1M Daily Value
17.85 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
22.38 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.23 / 9.41
  NPM Average (%) / Sector
4.36 / 6.48
  NPM Change Average (%) / Sector
109.19 / 5.04
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.22 / 7.78
  ROA Average (%) / Sector
6.91 / 6.49
  ROA Change Average (%) / Sector
45.98 / -70.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.65 / 9.23
  ROE Average (%) / Sector
12.67 / 7.55
  ROE Change Average (%) / Sector
138.24 / 5.42
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
9.05 / 6.05
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.03 / 4.73
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
145.76 / 32.19
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol AH
  Name AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Industrials >> Automotive
  Market SET
  Listed Shares 354.84 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,564.58 / 4,147.77
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks