Web
            Analytics
Cổ phiếu PCSGH - (SET) | P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 4.98
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 12

PCSGH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 60%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 12
  Magic Formula Rank by ROA
52
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
52
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
60
GOOD
  Price 4.98
  PBV / Sector
1.47 / 1.08
GOOD
  Earning Per Share 0.11
  PE / Sector
10.21 / 15.99
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.22 / -1.75
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.12 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.17 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.74 / 9.41
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
14.10 / 6.48
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
34.99 / 5.04
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.27 / 7.78
  ROA Average (%) / Sector
11.02 / 6.49
  ROA Change Average (%) / Sector
30.94 / -70.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.55 / 9.23
  ROE Average (%) / Sector
11.90 / 7.55
  ROE Change Average (%) / Sector
33.93 / 5.42
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
8.03 / 6.05
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.81 / 4.73
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.94 / 32.19
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol PCSGH
  Name P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
  Sector Industrials >> Automotive
  Market SET
  Listed Shares 1,525.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,594.50 / 4,147.77
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks